*کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

*کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

*5 دوره نفر اول مسابقه تلویزیونی هوش برتر