کارشناس ارشد محمد محرابی نسب

استاد هندسه و هوش

*کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران *کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف *5 دوره نفر اول مسابقه تلویزیونی هوش برتر

دکتر صدرا صادقی

استاد ریاضیات

*کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف *کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف *دکترا دانشگاه کوچ استانبول *استاد مدرس در دانشگاه کوچ استانبول

کارشناس ارشد رویا کاتوزیان

استاد ریاضیات

*کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی *کارشناسی ارشد دانشگاه تهران *استاد مدرس کنکور و آزمون های بین المللی

مهندس متین پاریاب

استاد مشاور

*کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه استانبول *کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آنادولو *دارای مدرک تخصصی مشاوره تحصیلی *دارای مدرک تخصصی مهاجرت از کنراد آلمان