*کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

*کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

*استاد مدرس کنکور و آزمون های بین المللی