*کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه استانبول

*کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آنادولو

*دارای مدرک تخصصی مشاوره تحصیلی

*دارای مدرک تخصصی مهاجرت از کنراد آلمان