*کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

*کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

*دکترا دانشگاه کوچ استانبول

*استاد مدرس در دانشگاه کوچ استانبول