کار کردن بدون اجازه کار در ترکیه

کار کردن بدون اجازه کار در ترکیه برای اتباع خارجی‌ غیر قانونی‌ است  . مجازات کار بدون اجازه کار هم برای استخدام کننده و هم استخدام شونده در نظر گرفته میشود . در سال ۲۰۱۸ : برای کار فرمایی که بدون اجازه کار ، از نیروی کار اتباع خارجی‌ بهره‌مند میشود ، به ازای هر…