مشکل اقامتی داشتم. با مشاوره و همراهی این تیم، تونستم  ورود و خروج انجام بدم و  اقامت خودم رو بگیرم. ممنونم.