سالهاست که با این مجموعه همکاری میکنم و بدون مشکل اقامت های توریستی ما را برای من پیگیری میکنند. به تمام آشناها و دوستان این مجموعه رو معرفی میکنم.