دارالترجمه رسمی ترکی

برای انجام بسیاری از کارهای رسمی در کشور ترکیه از قبیل امور پذیرش و ثبت نام دانشگاه و یا امور دنکلیک (معادل سازی)، شما نیاز به ترجمه رسمی مدارک خود خواهید داشت. دارالترجمه رسمی ترکی STEP IN TURKEY با قرارداد رسمی با نوتر (محضر) در ناحیه استانبول، ترجمه رسمی و تایید مدارک شما را در طی ۳ روز کاری تحویل میدهد.