کشور ترکیه را می‌توان از معدود کشور‌هایی‌ دانست که اقامت در آن به راحتی‌ قابل اخذ است. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان آمار ترکیه در ماه می سال ۲۰۱۷ ( اردیبهشت ۱۳۹۶) ۲.۸۴۴.۲۸۹ نفر توریست وارد ترکیه شده اند. در جدول زیر میتوانید تعداد خارجیانی که در سال‌های مختلف در کشور ترکیه اجازه ی اقامت دریافت کرده اند را مشاهده کنید.

تعداد مهاجران

طبقه بندی تعداد مهاجران در ترکیه بر اساس سالها

اتباع ایرانی‌ تا ۹۰ روز بعد از ورود به ترکیه حق اقامت در این کشور را دارند، برای اقامت بیش از ۹۰ روز (۳ ماه) به چند روش میتوانند اجازه ی اقامت دریافت کنند،  این روش‌ها عبارتند از:

  • اقامت کوتاه مدت.
  • اقامت خانواد‌گی.
  • اقامت دانشجویی.
  • اقامت کاری.
  • دیگر اقامت ها

طبق آمار ارائه شده توسط سازمان آمار ترکیه نمودار زیر اقامت‌های دریافت شده بر اساس هر یک از دلا یل فوق را در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد.

 

نوع اقامت ها

نوع اقامت های دریافت شده در ترکیه در سال 2016

در این میان سهم کشور‌های همسایه در مهاجرت به ترکیه بالاست. در نمودار زیر میتوانید ۱۰ کشوری که بیشترین مهاجران را در سال ۲۰۱۶ به ترکیه فرستاده اند را مشاهده کنید.

 

بیشترین مهاجران را در سال 2016

ده کشوری که بیشترین مهاجرت را در سال 2016 به ترکیه داشته اند

خدمات ما در زمینه ی اخذ اقامت عبارتند از:

  • اخذ اقامت
  • مشاوره در زمینه ی دریافت دریافت رندوو
  • مشاوره در زمینه ی اجاره‌ ی منزل
  • مشاوره برای تکمیل مدارک