برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون زبان خارجی (YDS)  ، اینجا را کلیک کنید

توجه : آزمون های eYDS/4 و eYDS/5  و eYDS/6  و eYDS/8 و eYDS/11  برای زبان انگایسی در نظر گرفته نشده است . به همین دلیل در جدول زیر درج نشدند .

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

** در شرایط باقی بودن ظرفیت ، ثبت نام تا روز قبل از آزمون انجام می شود .

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمون ثبت نام ثبت نام با تاخیر* برگزاری آزمون اعلام نتایج
**eYDS/1

02.01.2020

16.01.2020

—– 25.01.2020 25.01.2020
**eYDS/2

17.01.2020

06.02.2020

—– 15.02.2020 15.02.2020
**eYDS/3

19.02.2020

05.03.2020

—– 14.03.2020 14.03.2020
YDS/1

19.02.2020

26.02.2020

10.03.2020 27.09.2020 مشخص نیست
**eYDS/7

08.05.2020

21.05.2020

—– 30.05.2020 30.05.2020
**eYDS/9

03.06.2020

18.06.2020

—– 27.06.2020 27.06.2020
**eYDS/10

19.06.2020

02.07.2020

—– 11.07.2020 11.07.2020
**eYDS/12

16.07.2020

20.08.2020

—– 29.08.2020 29.08.2020
**eYDS/13

02.09.2020

17.09.2020

—– 26.09.2020 26.09.2020
YDS/2

04.09.2020

14.09.2020

24.09.2020 25.10.2020 19.11.2020
**eYDS/14

30.09.2020

05.11.2020

—– 14.11.2020 14.11.2020
**eYDS/15

18.11.2020

17.12.2020

—– 26.12.2020 26.12.2020