دانشگاه های مورد تایید ایران

دانشگاه های مورد تایید  ، توسط  وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ،  جدا گانه اعلام میشوند.

این لیست برای ورودی های سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ ارایه شده است
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران
قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری : ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

گروه الف (ممتاز)

 • Ankara University
 • Bilkent University
 • Bogazici University
 • Hacettepe University
 • Istanbul Technical University
 • Istanbul University
 • Middle East Technical University

گروه ب (خوب)

 • Sabanci University
 • Gazi University
 • Koc University
 • Ege University
 • Anadolu University
 • Dokuz Eylul University

گروه ج (متوسط)

 • Marmara University
 • Cukurova University
 • Yildiz Technical University

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ایران
 • Istanbul University
 • Hacettepe University
 • Ankara University
 • Koc University
 • Ataturk University
 • Ege University
 • Yeditepe University (فقط دندانپزشکی )
هم اکنون در تماس باشید