دانشگاه های مورد تایید ایران هر ساله توسط وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی” جداگانه و مستقل از هم اعلام میشوند.

داوطلبینی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید ایران هستند، میبایست نسبت به رشته مد نظر خود برای ادامه تحصیل، به لیست وزارت مربوطه مراجعه کنند. به عنوان مثال داوطلبی که قصد تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی یا داروسازی را دارد باید به لیست وزارت بهداشت و اگر قصد تحصیل در رشته های مهندسی را داشته باشد باید به لیست وزارت علوم (همین صفحه) مراجعه کند.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه سال ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

 1. Bilkent University / Bilkent Üniversitesi
 2. Bogazici University / Boğaziçi Üniversitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
 4. Koc University / Koç Üniversitesi
 5. Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 6. Sabanci University / Sabancı Üniversitesi
 1. Ankara University / Ankara Universitesi
 2. Cankaya University
 3. Cukurova University
 4. Dokuz Eylul University
 5. Ege University / Ege Universitesi
 6. Erciyes University / Erciyes Universitesi
 7. Gazi University / Gazi Universitesi
 8. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
 9. Istanbul University / Istanbul Universitesi
 10. Karabuk University
 11. Marmara University / Marmara Universitesi
 12. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
 1. Akdeniz University
 2. Anadolu University
 3. Atılım University
 4. Bahçeşehir University (BAU)
 5. Eskisehir Osmangazi University
 6. Istanbul Aydin University
 7. Istanbul Bilgi University
 8. Izmir Institute of Technology
 9. Izmir University of Economics
 10. Kadir Has University
 11. Kocaeli Univerity
 12. KTO Karatay Universitesi
 13. Ondokuz Mayis University
 14. Ozyegin University
 15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 16. Sakarya University
 17. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 18. Uludag University / Uludag Universitesi
 19. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
 20. Yeditepe University