دانشگاه های مورد تایید ایران هر ساله توسط وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی” جداگانه و مستقل از هم اعلام میشوند.

داوطلبینی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید ایران هستند، میبایست نسبت به رشته مد نظر خود برای ادامه تحصیل، به لیست وزارت مربوطه مراجعه کنند. به عنوان مثال داوطلبی که قصد تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی یا داروسازی را دارد باید به لیست وزارت بهداشت (همین صفحه) و اگر قصد تحصیل در رشته های مهندسی را داشته باشد باید به لیست وزارت علوم مراجعه کند.

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲

 1. دانشگاه آنکارا ( Ankara Universit)
 2. دانشگاه آتاترک ارزروم ( Ataturk university)
 3. دانشگاه اگه ازمیر (Ege university)
 4. دانشگاه حاجت تپه ( Hacettepe university)
 5. دکوز ایلول (Dokuz Eylül University)
 6. دانشگاه استانبول (Istanbul University)
 7. دانشگاه خصوصی کوچ ( Koc University)
 8. دانشگاه قاضی ( Gazi University )
 9. دانشگاه کاتب چلبی ازمیر( Izmir Katip Celebi University )
 10. دانشگاه خصوصی باهچه شهیر (Bahçeşehir University)
 11. دانشگاه خصوصی  باشکنت (Başkent University)
 12. دانشگاه خصوصی یدی تپه (Yeditepe University)
 13. دانشگاه مارمارا (Marmara University)
 14. دانشگاه ۱۹ مایس(Ondokuz Mayis University)
 15. دانشگاه خصوصی آجه بادام (Acıbadem University)