دانشگاه های مورد تایید ایران هر ساله توسط وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی” جداگانه و مستقل از هم اعلام میشوند.

داوطلبینی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید ایران هستند، میبایست نسبت به رشته مد نظر خود برای ادامه تحصیل، به لیست وزارت مربوطه مراجعه کنند. به عنوان مثال داوطلبی که قصد تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی یا داروسازی را دارد باید به لیست وزارت بهداشت (همین صفحه) و اگر قصد تحصیل در رشته های مهندسی را داشته باشد باید به لیست وزارت علوم مراجعه کند.

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴

 • دانشگاه آجی بادم (Acibadem University)
 • دانشگاه آتاترک ارزروم ( Atatürk University)
 • دانشگاه آنکارا (Ankara University)
 • دانشگاه باهچه شهیر (Bahçeşehir University)
 • دانشگاه باشکنت (Başkent University)
 • دانشگاه دکوز ایلول (Dokuz Eylül University)
 • دانشگاه اگه (Ege University)
 • دانشگاه قاضی (Gazi University)
 • دانشگاه حاجت تپه (Hacettepe University)
 • دانشگاه استانبول (Istanbul University)
 • دانشگاه آیدین استانبول (İstanbul Aydın University)
 • دانشگاه کاتب چلبی ازمیر(İzmir Katip Çelebi University)
 • دانشگاه کوچ (Koç University)
 • دانشگاه مارمارا (Marmara University)
 • دانشگاه مدیپول استانبول (İstanbul Medipol University)
 • دانشگاه ۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs University)
 • دانشگاه یدی تپه (Yeditepe University)