یوس دانشگاه چوکور اووا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۹ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۷۵ لیر

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  دارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه هارآن (Harran Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام آزمون دوم : ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  احتمالا (برای آزمون دوم)

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  دارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۹۰ لیر

یوس دانشگاه استانبول-جراح پاشا (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۶ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون :  تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : اعلام نشده

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد (آزمون آنلاین از ایران مقدور است)

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر (حضوری) – ۶۰۰ لیر (آنلاین)