برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون زبان خارجی (YDS)  ، اینجا را کلیک کنید

توجه : آزمون های eYDS/5 و eYDS/7  و eYDS/9  برای زبان انگایسی در نظر گرفته نشده است . به همین دلیل در جدول زیر درج نشدند .

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

** در شرایط باقی بودن ظرفیت ، ثبت نام تا روز قبل از آزمون انجام می شود .

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمونثبت نامثبت نام با تاخیر*برگزاری آزموناعلام نتایج
**eYDS/1

26.12.2018

10.01.2019

—–19.01.201919.01.2019
**eYDS/2

23.01.2019

07.02.2019

—–16.02.201916.02.2019
YDS/1

30.01.2019

06.02.2019

 21.02.201924.03.201919.04.2019
**eYDS/3

27.03.2019

11.04.2019

—–20.04.201920.04.2019
**eYDS/4

25.04.2019

16.05.2019

—–25.05.201925.05.2019
**eYDS/6

29.05.2019

13.06.2019

—–22.06.201922.06.2019
**eYDS/8

12.06.2019

27.06.2019

—–06.07.201906.07.2019
**eYDS/10

10.07.2019

08.08.2019

—–24.08.201924.08.2019
YDS/2

16.07.2019

24.07.2019

02.08.201908.09.201901.10.2019
**eYDS/11

11.09.2019

10.10.2019

—–19.10.201919.10.2019
**eYDS/12

16.10.2019

31.10.2019

—–09.11.201909.11.2019
YDS/3

09.10.2019

16.10.2019

31.10.201901.12.201924.12.2019
**eYDS/13

13.11.2019

12.12.2019

—–21.12.201921.12.2019