برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون زبان خارجی (YDS)  ، اینجا را کلیک کنید

توجه : آزمون های eYDS/5 و eYDS/7  و eYDS/9  برای زبان انگایسی در نظر گرفته نشده است . به همین دلیل در جدول زیر درج نشدند .

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

** در شرایط باقی بودن ظرفیت ، ثبت نام تا روز قبل از آزمون انجام می شود .

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمون ثبت نام ثبت نام با تاخیر* برگزاری آزمون اعلام نتایج
**eYDS/1

26.12.2018

10.01.2019

—– 19.01.2019 19.01.2019
**eYDS/2

23.01.2019

07.02.2019

—– 16.02.2019 16.02.2019
YDS/1

30.01.2019

06.02.2019

 21.02.2019 24.03.2019 19.04.2019
**eYDS/3

27.03.2019

11.04.2019

—– 20.04.2019 20.04.2019
**eYDS/4

25.04.2019

16.05.2019

—– 25.05.2019 25.05.2019
**eYDS/6

29.05.2019

13.06.2019

—– 22.06.2019 22.06.2019
**eYDS/8

12.06.2019

27.06.2019

—– 06.07.2019 06.07.2019
**eYDS/10

10.07.2019

08.08.2019

—– 24.08.2019 24.08.2019
YDS/2

16.07.2019

24.07.2019

02.08.2019 08.09.2019 01.10.2019
**eYDS/11

11.09.2019

10.10.2019

—– 19.10.2019 19.10.2019
**eYDS/12

16.10.2019

31.10.2019

—– 09.11.2019 09.11.2019
YDS/3

09.10.2019

16.10.2019

31.10.2019 01.12.2019 24.12.2019
**eYDS/13

13.11.2019

12.12.2019

—– 21.12.2019 21.12.2019