برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون آلس ، اینجا را کلیک کنید

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمونثبت نامثبت نام با تاخیر*برگزاری آزموناعلام نتایج
ALES/1

05.03.2019

13.03.2019

28.03.201905.05.201930.05.2019
ALES/2

09.07.2019

17.07.2019

31.07.201922.09.201917.10.2019
ALES/3

17.09.2019

25.09.2019

08.10.201917.11.201912.12.2019